Privacy Policy

Venturn Holding B.V (hierna Venturn) is een consultancybureau dat haar klanten adviseert op het gebied van leiderschap in de maritieme supply chain. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Venturn verzameld worden. De meeste gegevens die Venturn verwerkt, hebben te maken met het aanbieden van overeenkomsten en dienstverlening voor (mogelijke) klanten.  Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Deze verklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens die Venturn ontvangt van en over deze individuen. 

Wij begrijpen dat het gebruik van uw gegevens uw vertrouwen vereist. We voldoen daarom ruimschoots aan de dataprivacy standaarden en we gebruiken uw data enkel voor duidelijk beschreven doeleinden, in overeenstemming met uw dataprivacy rechten. 

Dit privacy statement beschrijft in de volgende secties hoe Venturn de persoonsgegevens van haar (potentiele) klanten, sollicitanten en websitebezoekers verzamelt, verwerkt en gebruikt.  

Wijzigingen Privacy Statement 

Venturn kan dit Privacy Statement wijzigen (laatste aanpassing 1 maart 2023). We raden u aan om deze Privacy Verklaring te raadplegen, in ieder geval als u (opnieuw) persoonsgegevens aan Venturn verstrekt. Indien Venturn een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop Venturn persoonsgegevens verwerkt zal Venturn dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website. 

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens? 

Zoals gedefinieerd in de algemeen geldende privacywetgeving is Venturn Holding B.V., gevestigd op Maaskade 119, 3071NK te Rotterdam (hierna Venturn en/of wij en/of ons), verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. 

Venturn heeft één vestiging in Rotterdam en één vestiging in Breda. 

Venturn is verantwoordelijk voor al uw gegevens die worden verwerkt via de website www.venturn.nl, www.venturngroup.com, ons samenwerkingsplatform Microsoft SharePoint en  Carerix recruitmentsoftware, die wij gebruiken voor het verwerken persoonsgegevens van (potentiële) sollicitanten.  

Wanneer verzamelt en verwerkt Venturn welke persoonsgegevens?  

Venturn verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in de volgende gevallen: 

Wij vragen u vriendelijk om ons te helpen om uw gegevens up to date te houden door ons op de hoogte te houden van wijzigingen in uw persoonsgegevens, in het bijzonder van uw contact/ NAW gegevens. 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens? 

Venturn zal uw gegevens alleen verwerken als dit nodig is voor onze dienstverlening. Wij verwerken uw gegevens in de volgende gevallen: 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens? 

Om uw persoonsgegevens te beschermen treffen wij verschillende beveiligingsmaatregelen zoals versleuteling en authenticatie tools die in lijn zijn met de actuele stand van de techniek om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te beschermen en te behouden. 

We kunnen geen 100% bescherming tegen ongeoorloofde toegang garanderen in geval van gegevensoverdracht via het internet of een website, maar wij en onze dienstverleners en zakelijke partners doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming door middel van fysieke, elektronische en procesgerichte veiligheidsmaatregelen overeenkomstig de actuele stand van de techniek. We gebruiken onder meer de volgende voorzieningen: 

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

In overeenstemming met artikel 17 van de AVG bewaren we uw gegevens zo lang als nodig is voor de desbetreffende doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken. Als we gegevens voor meerdere doeleinden verwerken, worden deze automatisch verwijderd of opgeslagen in een formaat waardoor deze gegevens niet direct terug te leiden zijn naar u als persoon zodra de laatste taak is uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat al uw gegevens worden verwijderd in overeenstemming met het principe van gegevensminimalisering en artikel 17 van de AVG, heeft Venturn interne procedures voor verwijdering ontwikkeld. De fundamentele principes waarop uw persoonsgegevens worden verwijderd zijn hieronder beschreven. 

Gebruik voor naleving van een contract 

Om te voldoen aan contractuele verplichtingen, kunnen van u verzamelde gegevens worden bewaard zo lang het contract van kracht is en – afhankelijk van de aard en de omvang van het contract – gedurende 7 jaar daarna teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten voor bewaring en om enige vragen te kunnen beantwoorden of klachten te kunnen oplossen na beëindiging van het contract.  

Gebruik voor klantenservice- en marketingdoeleinden 

De van u verzamelde gegevens voor werving- en selectiedoeleinden kunnen gedurende 2 jaar worden bewaard, tenzij u wilt dat deze gegevens worden verwijderd en er geen contractuele of wettelijke verplichting is voor bewaring die dit verzoek om verwijdering in de weg staat. 

Hoe kunt u uw gegevens inzien en uw privacy voorkeuren wijzigen? 

De privacy voorkeuren m.b.t. Cookie gebruik kunt u zelf wijzigen via onze website. Meer informatie over Cookies vindt u in ons Cookie statement, weblink: https://www.venturngroup.com/cookie-statement/ . 

U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Venturn vastgelegd en bewaard worden. Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door ons. Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Venturn vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Venturn opgeslagen liggen, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Venturn al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

Het gebruik maken van deze rechten kan via [email protected] onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt (in het geval van websitebezoekers en sollicitanten, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs) dan wel kopie van een uittreksel van de Kamer van Koophandel (in het geval van leveranciers en klanten). 

 

Recht om uw gegevens te verwijderen (artikel 17 AVG) 

U kunt een verzoek indienen om uw gegevens te verwijderen. Wij kunnen alleen aan dit verzoek voldoen als aan bepaalde wettelijke vereisten is voldaan. In overeenstemming met artikel 17 van de AVG kan dit het geval zijn indien: 

Of indien de verwerking niet noodzakelijk is: 

Recht om uw data te blokkeren/ op beperking van verwerking (artikel 18 AVG):  

U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken/ te blokkeren indien:  

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Dataportabiliteit artikel 20 AVG)   

Op uw verzoek sturen wij, indien dat technisch mogelijk is door naar een andere verantwoordelijke entiteit of kunt u bepaalde gegevens van ons meekrijgen op een overdraagbare gegevensdrager. Dit recht is alleen van toepassing indien de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming of vereist is om een contract uit te voeren.  

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG) 

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om redenen die voortkomen uit een bijzondere situatie voor u, vooropgesteld dat de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of ons rechtmatig belang of dat van een derde. In dat geval zullen wij niet langer uw gegevens verwerken. Dit laatste is niet van toepassing indien wij kunnen aantonen dat er dwingende, verdedigbare redenen voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen. Of indien we uw gegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen of tegen rechtsvorderingen te verweren. 

Tijdslijnen om te voldoen aan uw individuele rechten 

Over het algemeen zullen wij ons best doen om binnen een maand aan uw verzoek te voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkene/ afhankelijk van de reden die ten grondslag ligt aan een specifiek individueel recht of vanwege de complexiteit van uw verzoek. 

Beperking in het voorzien aan informatie ten aanzien van uw rechten  

Als u een verzoek met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten tot ons richt, zullen wij spoedig laten weten of en in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen. In sommige gevallen mogen wij dit verzoek namelijk weigeren, bijvoorbeeld als u ons vraagt gegevens te wissen die wij nog nodig hebben vanwege belastingtechnische redenen of andere wettelijke vereisten. Als dit het geval is zullen wij uitleggen waarom wij niet geheel aan uw verzoek kunnen voldoen.  

Contact met ons, uw privacy rechten en uw recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens 

Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens door ons, de manier waarop wij daarmee omgaan of over dit privacy statement dan kunt u contact opnemen met Venturn Holding B.V. via onderstaande adresgegevens: 

Email: [email protected] 

Telefoonnummer: 010-3042070 

Adres: Maaskade 119, 3071NK, Rotterdam  

 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Venturn niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap